Regulamin aukcji na stronie galeria.noweteraz.pl

Obiekty aukcji

Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Fundacji Nowe Teraz.

Obiekty są dostępne na stronie internetowej galerii i/oraz w lokalizacji stacjonarnej jeśli takie są ustalenia z Klientem.

Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Posiadają także cenę rezerwową znaną Fundacji Nowe Teraz. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Fundacja Nowe Teraz może sprzedać obiekt. Cena rezerwowa nie jest wyższa niż dolna kwota estymacji. Niektóre obiekty mogą posiadać tylko ustaloną cenę sprzedaży i mogą być kup KUP TERAZ.

Aukcja

W licytacji można składać zlecenia telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście. Jeśli aukcja odbywa się w lokalizacji stacjonarnej, istnieje konieczność zarejestrowania się przez formularz Rejestracji do aukcji, który dostepny jest na stronie internetowej. Rejestracja musi odbyć się najpóźniej 24 godziny przed datą aukcji. Jeśli aukcja odbywa się poprzez stronę internetową Galerii, Klient składa zlecenia licytacji poprzez dostępne formularze na stronie aukcji.

Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem formularzy na stronie aukcji, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej Fundację Nowe Teraz.

Przebieg aukcji

Jeśli aukcja prowadzona jest w lokalizacji stacjonarnej licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej. Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera. Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Fundacją Nowe Teraz a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.

W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.

Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.

Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Fundacja Nowe Teraz, po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrazi zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Fundacja Nowe Teraz ma 5 dni roboczych na konsultacje. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę rezerwową, Fundacja Nowe Teraz daje Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Jeśli licytacja prowadzona jest poprzez stronę internetową galeria.noweteraz.pl, zlecenia składa się poprzez dostępne formularze na stronie aukcji. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę jest zwyciężcą licytacji.

Zakup obiektu

Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od licytacji.

Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 15%. Opłata nie obowiązuje w sprzedaży poaukcyjnej.

Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto wskazane w katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca. W przypadku płatności w innych walutach, kwoty będą księgowane po aktualnym kursie zakupu waluty NBP.

Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży.

W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Fundacja Nowe Teraz może odstąpić od Umowy. Fundacja Nowe Teraz zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

Fundacja Nowe Teraz nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Odbiór obiektu

Obiekt zostanie wydany lub przesłany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Fundacji Nowe Teraz lub innym wskazanym miejscu. Na życzenie Fundacja Nowe Teraz może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

Odpowiedzialność Fundacji Nowe Teraz za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Fundacji Nowe Teraz lub innym wskazanym miejscu, lub z chwilą nadania przesyłki.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Fundacja Nowe Teraz nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2020.